کد تخفیف آپ : با ثبت این کد برای خرید بیمه آسانسور با 25 درصد تخفیف از آپ اقدام کنید. این کد برای خرید بیمه آسانسور با پوشش خسارت حین استفاده از آسانسور و سقوط کابین به شرط داشتن گواهی استاندارد یا قرارداد بازدید دوره ای فعال است. قیمت این بیمه بر اساس ظرفیت و سقف غرامت تعیین می گردد.