کد تخفیف ازکی : کد تخفیف معتبر صد در صدی تا 250 هزار تومان مخصوص خرید اول بیمه از بیمیتو (ازکی) بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه و کد تخفیف قابل اعمال بر روی تمامی شرکت های بیمه می باشد به راحتی و با وارد کردن کد تخفیف فوق تا 250 هزار تومان از مبلغ بیمه شما کسر خواهد شد.