کد تخفیف فیتامین : برای اشتراک 3 ماهه و 6 ماهه برنامه ورزشی فیتامین
تنظیم برنامه ورزشی براساس ویژگی های بدنی هر فرد
مناسب برای کاهش وزن، تناسب اندام، بدنسازی تخصصی و افزایش وزن
همراه با آموزش انجام صحیح حرکات و ارتباط با مربی در طول دوره